Gwobrau Theatr Cymru 2018

‘Coroni’r Wythnos

Daeth llwyddiant ysgubol i ran yr opera Wythnos yng Nghymru Fydd (Gareth Glyn a Mererid Hopwood) a chynhyrchiad arbennig OPRA Cymru ohoni yn seremoni Gwobrau Theatr Cymru (2018) a gynhaliwyd yng Nghasnewydd nos Sadwrn ddiwethaf. Yn dilyn taith lwyddiannus led led y wlad ym mis Tachwedd y llynedd a chydnabyddiaeth ragorol drwy gyfrwng theatrau llawn ac adolygiadau clodwiw yn y wasg, dyfarnwyd gwobr ‘Y Cynhyrchiad Gorau yn yr iaith Gymraeg’ (2018) i’r cwmni fu mor ddyfal a chydwybodol yn sicrhau fod y fenter arloesol hon yn cyrraedd cynulleidfaoedd y genedl. 

 

Ymgais i ennyn cydweithio rhwng pedwar sefydliad cerddorol yng Ngogledd Cymru fu’n sail ac yn gychwyn i’r cynllun opera hwn. Ei nod oedd dwyn arbenigedd Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor), OPRA Cymru, Ensemble Cymru a Chanolfan Gelfyddydol Pontio (Prifysgol Bangor) ynghyd er mwyn llwyfanu cynhyrchiad eiconig a fyddai wedi ei wreiddio yng Ngwynedd ond a fyddai yn denu sylw ac apêl cenedlaethol. Gyda chymorth hael Cyngor Celfyddydau Cymru, comisiynwyd y cyfansoddwr Gareth Glyn, sy’n Gymrawd er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor, i lunio’r gerddoriaeth a’r Prifardd Mererid Hopwood i ddarparu’r libreto sy’n seiliedig ar nofel wyddonias Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd (Llandysul: Gwasg Gomer).

Fel cyn-fyfyriwr o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor amserwyd y daith hon i ddathlu trigain mlynedd ers cyhoeddi gwaith Islwyn Ffowc Elis ac i ddwyn neges hynod amserol y nofel hon unwaith yn rhagor i sylw ei gyd-genedl. Cyfrannodd yr opera yn ddi-os, i’r adfywiad ym myd y cyfrwng sydd ar droed yng Nghymru heddiw a’r gobaith yw y bydd cyfleoedd eto i’r to ifanc o berfformwyr (yn gantorion ac offerynwyr) fu’n rhan o’r fenter i ennill eu plwyf ar lwyfannau proffesiynol ein gwlad.  

 

OPRA Cymru yw’r unig gwmni opera Cymraeg ei iaith yn y byd ac wedi llwyddiant y gorffennol a pherfformiadau o weithiau llwyfan Bizet, Rossini, Verdi a Donizetti bu’r perfformiadau o’r Wythnos, ynghyd â gwaith cyfansoddwr o Gymru yn 2017 yn goron ar y cyfan. Patrick Young (cyn-Gyfarwyddwr, Cwmni Opera Cenedlaethol Lloegr), dysgwr Cymraeg afieithus, sydd bellach yn byw yn Llan Ffestiniog, oedd sylfaenydd OPRA Cymru a hynny yn 2008. Ef yw’r un fu’n cyfarwyddo’r gwaith a sicrhau bod yr holl elfennau – y rhai cerddorol, y llenyddol, y llwyfanu a’r effeithiau theatrig – yn plethu’n un cyfanwaith effeithiol.

Y gerddorfa a fu’n cyfeilio i’r perfformiadau operatig oedd Ensemble Cymru sef ensemble sy’n arbenigo ar berfformio a hyrwyddo cerddoriaeth siambr Gymreig yng Nghymru a’r tu hwnt.

 

Dywed Patrick Young: ‘Roedd llwyfanu Wythnos yng Nghymru Fydd yn garreg filltir arwyddocaol yn hanes OPRA Cymru, a thestun llawenydd i ni fel cwmni oedd cyflawni’r fath orchest a roes fod i Wobr Theatr Cymru eleni. Rwy’n rhagweld bod tri datblygiad cyffrous ar y gorwel: twf yn nifer y cynulleidfaoedd fydd yn mynychu perfformiadau operatig yng Nghymru; twf yn nifer yr operau gaiff eu cyfansoddi; ac, yn sail i hyn oll, y ddealltwriaeth gynyddol fod opera a’r iaith Gymraeg yn priodi’n gwbl naturiol ac yn eneidiau hoff gytun.’  

Dywed y cyfansoddwr Gareth Glyn: ‘Bu’n uchelgais gen i erioed i gyfansoddi opera Gymraeg, felly gwireddwyd breuddwyd pan ddaeth y cyfle i gydweithio gyda chynifer o sefydliadau ac unigolion ymroddedig a thalentog.  Mae’r llwyddiant hwn yn goron ar y cyfan, ac yn arwydd calonogol a chadarnhaol tu hwnt at y dyfodol.’

Dywed y libretydd Mererid Hopwood: ‘Diolch am y cyfle i ail-ymweld â’r nofel a cheisio cyflwyno ei neges obeithiol o’r newydd. 60 mlynedd wedi ei gyhoeddi gyntaf, mae gwaith Islwyn Ffowc Elis yn parhau’n gwbl berthnasol i ni, ac nid yr iaith Gymraeg yw’r unig beth sydd yn y fantol.’

Dywed Peryn Clement-Evans (Ensemble Cymru): ‘Mae’r wobr yn gydnabyddiaeth i ymrwymiad digyfaddawd cerddorion Ensemble Cymru ac OPRA Cymru i berfformiadau o ansawdd. Rydym yn edrych ymlaen i barhau’r berthynas gydag OPRA Cymru er mwyn creu mwy o brofiadau ysbrydoledig i gynulleidfoedd yng Nghymru yn ogystal â chreu gwaith o safon i berfformwyr Cymreig’

 

Ffrwyth cydweithio parod fu’r opera hon a’r gobaith yw y bydd Wythnos yng Nghymru Fydd i’w gweld a’i chlywed eto ar un o brif lwyfannau Cymru ac y bydd neges ysgytwol yr opera, ynghyd â’i hartistiaid addawol, yn denu sylw’r cyhoedd. 

 

Nwyddau OPRA Cymru

Adargraffiad cyfyngedig o nofel Wythnos yng Nghymru Fydd gan Islwyn Ffowc Elis. Mi fydd y nofel clawr caled, wedi'w dylunio'n arbennig i'r daith ar gael am £20.00. Rhagor o manylion i'w gael o dan penawd 'PRYNU - y Nofel'


Cysylltwch a swyddfa@opra.cymru neu 01766 762 762 i brynnu copi o'ch nofel / libreto!


Copi o'r libreto, geiriau'r bardd Mererid Hopwood ar gyfer opera Wythnos yng Nghymru Fydd, ochr wrth ochr cyfieithiad Saesneg am £10.00. Rhagor o manylion i'w gael o dan penawd 'PRYNU - y Libreto'

Adolygiad cynhyrchiad Wythnos yng Nghymru Fydd

gan Ben Ridler

IMG_1805.jpg

Rheidrwydd mae’n amlwg ydy  croesawu opera newydd yn y Gymraeg, ac yn enwedig un sy'n dod â bywyd a sylw newydd i nofel garreg-filltir yn hanes yr iaith fel Wythnos yng Nghymru Fydd.  Ond mae'n werth gofyn: beth yn wir sydd i'w ychwanegu at glasur rhyddiaith wrth ei ailwampio yn nillad genre arall?  Ceir ateb, dwi'n credu, ymhlith sylwadau Leusa Llywelyn yn rhaglen y sioe.  'Pa well gyfrwng nag opera i gyfleu'r anobaith, y gobaith, y cariad pur a'r dyheu di-ben-draw sydd i'w ganfod yn y gwaith llenyddol pwysig hwn?'  Cyfeirir gan Leusa at yr 'emosiynau cryf sydd flaenaf yng ngwaith Islwyn Ffowc Ellis'.  A dyma allwedd i lwyddiant y fenter hon fel cyfanwaith  -  yr argraff emosiynol sy'n aros ar y cof a'r galon yn sgîl cael profi perfformiad byw o'r math.

'Fel cyfanwaith'  -  dibynnodd yr effaith ddofn yma ar gyfuniad eang o sgiliau celf a chrefft, ac y mae'n anheg efallai i benodi unigolion, gan mai y cyfan sydd wedi creu grym cofiadwy'r noson.  Ni fu yna ddolen wan.  Ond mae’n rhaid wrth gwrs rhoi clod yn fanwl, yn gyntaf i'r ddau grewr wrth wraidd y peth, sef ei gyfansoddwr Gareth Glyn a'r libretydd Mererid Hopwood.   Llwyddodd Mererid i dorri nofel hir i lawr i ddrama dwy act gyda'i momentwm ei hun, gan fewnosod yma ac acw gyffyrddiadau telynegol gwreiddiol megis yn aria Mair ar ddiwedd Act 1  -  'Beth yw amser ond y mesur / sydd yn clymu'r galon fach?'.  (Diolch i'r cwmni am gyhoeddi libreto i'w werthfawrogi wedyn.)  Yn bennaf oll, clywyd yn sgôr Gareth Glyn (ar gyfer 'band' o ddwsin) ieithwedd naturiol, hoenus, wefreiddiol, yn llawn lliwiau gwahanol, yn ysgafn neu'n bwerus yn ôl yr angen. Ni phetrusodd yr egni na'r ysbrydoliaeth o'r nodyn cyntaf i'r un olaf.

20171108_141917.jpg

Dwi'n siwr y bydd y ddau grewr hyn wedi ymfalchïo yn y dehongliad a'r perfformiadau a gafwyd.  Cyfarwyddwyd y gerddoriaeth yn feistrolgar gan Iwan Teifion Davies, a'r llwyfannu gan Patrick Young gyda'i eglurdeb a'i ffocws arferol.  Mae'n anodd gorganmol y prif gantorion, pump ohonynt mewn nifer o rannau.  Gwyrthiol oedd stamina Robyn Lyn Evans (Ifan), yn bresennol ym mhob golygfa, a'i denor esmwyth a phleserus yn ddi-ymdrech tan y diwedd; cyfleodd yn ingol y 'dyheu di-ben-draw' sydd gan Ifan tuag at Mair, merch ei freuddwydion, a wireddwyd yn ei holl ysblander gan Gwawr Edwards.  Trwy lais bariton hyderus Euros Campbell rhannwyd i'r dim obaith ac anobaith Tegid dros y Gymraeg.  Bu'n anodd peidio crynu, fel Ifan, o flaen llais a phresenoldeb nerthol Capten Steele (y bas-bariton Sion Goronwy) sy'n 'ysu am droi'r cloc yn ôl' i 'oes aur Cymru'r gorffennol', ffrwydrad bygythiol a erys yn hir ar y cof.  A diolch i Sian Meinir am fwrw ei holl enaid (a chyfoeth ei llais mezzo) i mewn i'r olygfa sy'n uchafbwynt y stori, lle mae Hen Wraig y Bala yn cael ei harwain (mewn deuawd gogoneddus gydag Ifan) yn ôl i weddillion ei Chymraeg trwy eiriau ac alaw'r 23ain Salm.

Ynghyd â doniau'r Corws Hŷn, y Corws Iau a Cherddorfa Siambr Ensemble Cymru, heb anghofio set (Lois Prys) a goleuo (Gwion Llwyd) dyfeisgar ac effeithiol  -  dyma gyfanwaith i'w ddathlu fel cyrhaeddiad rhagorol sy'n argoeli'n dda am obeithion opera drwy'r iaith Gymraeg, a dyfodol y cwmni arloesol hwn.

 

Holl etifeddiaeth fy ngwlad

‘Gwerthais i’r cyfan mor uffernol o rad,

Do... gwerthais i’r cyfan, holl etifeddiaeth fy ngwlad’

 

Geiriau torcalonnus Ifan Powell yn y goedwig drwchus o fewn y Gymru a fu, ond sydd bellach yn ‘Western England’.  Efallai mai’r rhain yw’r llinellau mwyaf grymus o’r holl linellau yn opera newydd Gareth Glyn a Mererid Hopwood – Wythnos yng Nghymru Fydd:  ie, mwy grymus na bygythiad Brigad y Crysau Porffor i Gymru unedig a dwy-ieithog 2033 y gweledydd, a hyd yn oed yn fwy nerthol na gosodiad Gareth Glyn o’r drydedd salm ar hugain yng nghefn y siop sglodion yn y Bala, lle, o flaen llygaid Ifan, y mae’r iaith Gymraeg yn marw.

Pwy feiddia – ar wahan i’r ffŵl di-hid, Ifan Powell, yn ei ddydd – ddweud mai opera am yr iaith Gymraeg ar gyfer y Cymry Cymraeg yn unig yw Wythnos yng Nghymru Fydd?  Wir?!  Ai esgus gwael am beidio â chydrannu‘r weledigaeth hynod y mae’r opera newydd yn ei chyflwyno i ni?

Dengys Wythnos sut y gall diwylliant ganiatau iddo‘i hun farw. Ac mae ymateb dwys y siaradwyr Cymraeg yn ein cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad yn dyst i’r weledigaeth arswydus honno. Ond, gyda diolch i ddeallusrwydd ac ysbrydoliaeth y bardd a’r cyfansoddwr, mae’r opera newydd yn cyfleu cymaint mwy.

Mae Wythnos yn her i ni gyd, nid yn unig i’r cast, y gerddorfa, a chyfarwyddwr y cynhyrchiad presennol! Mae’n her i gynulleidfaoedd drwy y byd i holi eu hunain pwy ydynt a be allasai fod i feithrin eu hunaniaeth, a’u cymuned eu hunain? Ac mewn oes o genedlaetholdeb atgyfodol, argyfwng byd-eang y ffoaduriaid a gwleidyddiaeth atgasedd, a allai’r cwestiynau hyn fod yn fwy perthnasol? 

Sori? Yda ni’n siarad am opera? Onid llwyth o ddwli gwamal ar gyfer y crachach cyfoethog yw opera? Ydw i’n dweud wrthych bod ‘na neges wleidyddol i opera? (A nage, nid dim ond neges wleidyddol gywir….. )

Wel efallai wir. Ond yn Wythnos, mae gennym ‘etifeddiaeth’ go iawn ein mamwlad. Dyma opera sydd wedi ei gwneud yng  Nghymru ac yn y Gymraeg, nid benthyg dillad ail-law rhyw ddiwylliant arall. Dyma etifeddiaeth Cymru; math newydd o theatr gerddorol, cyfuno drama, barddoniaeth a chanu, ac ail-greu ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain hen ddull, pedair canrif oed, o adrodd stori trwy gerddoriaeth.

Ai dyma fydd y ffordd y bydd yr iaith Gymraeg yn ei hachub ei hun? Drwy wneud opera iddi’i hun?

Os felly, mae OPRA Cymru’n aros yn eiddgar……

 

Casgliad Geoff Charles 1909 - 2002
Llyfrgell Genhedlaethol Cymru

Ymarferion llwyfan cyntaf prosiect cyffrous diweddaraf OPRA Cymru

File_000 (4).jpeg

23/06/17

Prif gantorion: Gwawr Edwards, Siân Meinir, Robyn Lyn, Siôn Goronwy ac Euros Campbell yn ymarfer dan gyfarwyddyd yr arweinydd ifanc addawol, Iwan Teifion Davies, wrth baratoi ar gyfer y daith gyntaf o gynhyrchiad OPRA Cymru o'r opera newydd 'Wythnos yng Nghymru Fydd'. Cyfle, nid yn unig i'r prif gantorion gyfarwyddo â'u rhannau ond hefyd cyfle i'r creawdwyr Gareth Glyn a Mererid Hopwood gael clywed eu gwaith am y tro cyntaf

Bore Gwener y 23ain o Fehefinperfformiwyd o flaen partneriaid creadigol eraill  y prosiect, fel y dylunydd, Lois Prys a’r Cyfarwyddwr, Patrick Young, yn ogystal â Chyfarwyddwyr Artistig Canolfan Pontio ac Ensemble Cymru, Elen ap Robert a Peryn Clement-Evans. Hefyd yn bresennol ar y dydd Gwener roedd nifer o randdeiliaid eraill sydd â diddordeb yn y cynhyrchiad: aelodau staff o Brifysgol Bangor, prif gomisiynwyr y gwaith newydd, ac o Galactig, y cwmni cyfryngau digidol o Gaernarfon, sy'n addasu’r dechnoleg Sibrwd, yr app ffôn newydd sydd wedi cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cynyrchiadau diweddar, ar gyfer y cyfrwng opera.

 

Dywedodd y cyfansoddwr, Gareth Glyn, "Fel miloedd o Gymry eraill, roedd darllen y nofel Wythnos yng Nghymru Fydd yn brofiad ysgytwol a chreiddiol i mi; ac, er bod trigain mlynedd wedi mynd heibio ers ei chyhoeddi (gan Wasg Gomer), mae ei neges mor gref a chyffrous ag erioed.  Rydw i’n falch dros ben mai’r cwmni unigryw hwn, OPRA Cymru, fydd yn llwyfannu’r gwaith, ac edrychaf ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda nhw dros y misoedd nesa.”

 

Meddai Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio, “Mae Pontio’n falch iawn o fod yn bartner yn y fenter gyffrous hon.  Gyda dawn dweud Mererid Hopwood, talent gerddorol Gareth Glyn ac OPRA Cymru, ynghyd â themâu pwerus a pherthnasol iawn i’r Gymru gyfoes, mae’n addo bod yn gynhyrchiad arbennig ac arwyddocaol”.

 

Mae Patrick Young, Cyfarwyddwr Artistig OPRA Cymru, wrth ei fodd gyda llwyddiant y cast a'r arweinydd: "Mae'n ysbrydoliaeth i mi i glywed rhai o leisiau gorau Cymru yn dod â gweledigaeth Gareth a Mererid yn fyw. Yr wyf yn edrych ymlaen at weithio gyda’r dylunydd, Lois Prys, i helpu'r talentau perfformio gwych hyn ddod â chwedl moesoldeb unigryw Ffowc Elis yn fyw o'r llyfr i'r llwyfan. Mae'n foddhad arbennig i mi fod neges y nofel yn cyd-fynd mor agos â chenhadaeth ein cwmni: mae'r Gymraeg yn dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog a llewyrchus yn y wlad hon, ac fel mae'n digwydd, y mae hefyd yn iaith fendigedig ar gyfer opera. Mae camp neilltuol Gareth a Mererid yn brawf perffaith o hynny. Yn dilyn  gwaith yr wythnos gyffrous hon ar y darn, rwy'n hyderus y bydd  perfformiadau y cynhyrchiad newydd ym mis Tachwedd yn hynod o boblogaidd. "

Untitled design (10).jpg