Cyfeillion Newydd

Gorffennaf 15fed, lansiwyd Cyfeillion OPRA Cymru yng Nghapel Bethel, Llan Ffestiniog. Geraint  Gwenda Vaughan Jones oedd ein cyfeillion cyntaf.

Meddai Geraint, ‘Fel un sydd wedi bod â diddordeb o’r cychwyn ym mhrosiect uchelgeisiol Patrick a Sioned Young i sefydlu cwmni opera Cymraeg, dwi’n hynod o falch rŵan o gael bod ymysg y rhai cyntaf i ymaelodi â chymdeithas newydd ‘Cyfeillion Opra Cymru’. Pleser dwbwl i mi, wrth gwrs, yw eu bod wedi dewis Stiniog fel pencadlys i’w cwmni! Diolch!’

 

Os hoffech chi fod yn gyfaill am oes i OPRA Cymru, dyma gyfle i gael gostyngiadau arbennig, derbyn cylchlythyrau, cyfle i archebu tocynnau o flaen llaw yn ogystal â derbyn bathodyn arian sterling “Troad y rhod” gyda chefnogaeth Gemwaith Rhiannon.

 

Bydd gan OPRA Cymru stondin yn y Neuadd Arddangos, Eisteddfod Genedlaethol lle bydd cyfle i ymaelodi fel cyfaill i OPRA Cymru.

 

Cofiwch ddod draw i ddweud helo!

Cyhoeddiad CCC

Mae OPRA Cymru wedi clywed na fydd yn cael ei gynnwys ym mhortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru o sefydliadau celfyddydol sy'n derbyn cyllid refeniw. Meddai Sefydlydd a Chyfarwyddwr Artistig y cwmni Patrick Young "Yn amlwg mae hyn yn siom ond mae OPRA Cymru yn gwmni ifanc gyda llawer i'w brofi ac yn y tymor hir, bydd o fantais efallai bod y cwmni i barhau ei gysylltiad â Chyngor Celfyddydau Cymru ar sail prosiect-wrth-brosiect. Maent yn awyddus i ni adeiladu ein cynulleidfa ar gyfer ein gwaith ac rydym yn edrych ymlaen i’n taith nesaf fis Mawrth 2016".

Gemwaith Rhiannon

O'r cychwyn cyntaf, mae OPRA Cymru yn falch o fod wedi cael cefnogaeth Gemwaith Rhiannon, ac eleni, fel rhan o lansiad ein Cyfeillion, mae'r cwmni o Dregaron wedi creu cyfres o fathodynnau arian sterling i ni roi i'n Cyfeillion. Cafodd y cynllun ei greu ar gyfer ein perfformiad cyntaf ym Mhontrhydfendigaid ar 21 Mehefin 2009 ac yn nodi troad yr olwyn (Troad y Rhod) - sy'n dynodi diwrnod hiraf y flwyddyn.

Os hoffech chi ymuno â Chyfeillion OPRA Cymru a bod yn berchen ar un o fathodynnau hardd Gemwaith Rhiannon, ewch i'n tudalen "Cyfeillion" am fwy o wybodaeth

Dysgwr Y Flwyddyn

Roedd Sefydlydd y cwmni, Patrick Young wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr Y Flwyddyn eleni. Symudodd Patrick i Gymru yn 2001 ac oherwydd bod ei blant yn dysgu Cymraeg yn yr ysgol, penderfynodd fynd i ddysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau i oedolion.

Llongyfarchiadau oddi wrth bawb yn OPRA Cymru!

 

Eisteddfod 2015

Roedd OPRA Cymru yn falch i ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr haf hwn. Rhoesom 3 berfformiadau awyr agored o opera Carmen, Bizet gyda Sioned Gwen Davies, Sara Lian Owen, Robyn Lyn ac Adam Gilbert yn chwarae’r prif rolau. Mae ein diolch i'r Eisteddfod Genedlaethol am y croeso: roedd hi’n wych cael y cyfle i danio dychymyg miloedd o Eisteddfodwyr gyda'n gwaith.